Škola v harmonii

 

(článek z týdeníku Školství)

 

Projekt "Škola v harmonii" má za cíl podpořit ve školách správné návyky pro zdravý a harmonický život - a to ve fyzické, duševní i duchovní rovině. Podstatou je také seznámit žáky i učitele základních škol s principy zdravého životního stylu.

Projekt je zaměřen i na prevenci šikany ve školách, posílení autority a úcty k učitelům a na bezpečnost dětí - prevence proti únosům a jiným nebezpečím. Dále se v rámci projektu školí pedagogové z daných škol, kteří po ukončení projektu budou schopni sami pokračovat v preventivním programu. Toto školení probíhá formou korespondenčního kurzu, takže to pro vytížené pedagogy není nic časově náročného.  Přesto je pro ně velikým přínosem. Nejen že si ucelí informaci ohledně prevence, ale následně si na konkrétních příkladech vyzkoušejí, jak postupovat při řešení nastalých problémů, jako je šikana, sociálně-patologické jevy v rodině, drogová problematika aj.

 

Program je zaměřen na žáky z I. stupně, žáky z II. stupně základních škol a na pedagogy z daných škol. Každá třída školy absolvuje minimálně deset besed vedených naším lektorem, kterých se mohou účastnit i rodiče žáků. Celý program je zakončem Dnem zdraví, kde proběhne prezentace celého projektu.

Projekt "Škola v harmonii" je misijním projektem, tudíž je pro školy zcela zdarma. A kdo může do projektu vstoupit? Každá škola na území Čech. Jen je omezen počet škol, ve kterých se může projekt realizovat, proto je nutné, aby se každá škola, která má zájem do projektu vstoupit, včas přihlásila.

V současné době se projekt realizuje na základních školách: Zš Chyšky, Zš Čestice, Zš Křivoklát

 

Na prvním stupni nás celým programem provází maskot Filípek. Navštívili jsme s ním zátoku dětských ostrovů, kde jsme narazili na nebezpečného červa Šikanu, povídali jsme si, jak je takový červ nebezpečný a jak se chránit, abychom se šikanou nikdy nenakazili.Také jsme Filípkovi pomáhali nastolit pořádek v království potravin, kde se díky špatným radám ministra Bašťouna království ocitlo v nebezpečí. Tím jsme si ukázali, že každý z nám je takovým králem, královnou svého království (těla) a jak je důležité tomu království dobře kralovat, aby v něm fungovalo vše, jak má. Dále jsme si zahráli na detektivy. Řešili jsme několik vážných případů, do detailu jsme si ukázali, jak se máme chovat v nebezpečných situacích a jak jim předcházet. To je jen několi ukázek toho, jak se s dětmi na prvním stupni v rámci projektu pracuje.

 

Na druhém stupni řešíme základy zdravého životního stylu. Probíráme body: Výživa - svůj život máš na talíři, Cvičení - pravidelný pohyb, Voda - Máš jí dost?, Slunce - roztáhněte závěsy a dovolte, aby slunce vstoupilo do vašich životů, Střídmost - žít ve všech směrech vyvážený život, Vzduch - nekuřte!, Odpočinek - na světě neexistuje živočich, kromě člověka, který by se dobrovolně připravoval o spánek, Důvěra - každý potřebujeme někoho, komu se dá věřit. Dále jsme se začali zabývat předsudky, proč vznikají a kam až mohou dojít. To nás zavedlo k hodině věnované holocaustu. Budeme se věnovat také tématům jako je: bezpečnost, závislosti, vztahy, rodina, hospodaření s penězi aj.

S žáky na druhém stupni pracujeme také na přípravě "Dne zdraví", kde proběhne prezentace projektu. Máme připraveno několik stanovišť a soutěží pro spolužáky z nižších tříd.

.....A to je jen malá ochutnávka z toho, jak se v rámci projektu se žáky pracuje...